Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu:

Uber Nutrition Europe, s.r.o. 

info@uber-nutrition.cz    / tel: +421904765808

IČO:47121629 / DIČ:2023944681 / IČ DPH:SK2023944681 
Adresa:  Uber Nutrition Europe, s.r.o.
Fučíkova 541/17 903 01 Senec

 

Odpovědná osoba a kontakt

Bc. Lukáš Majba  info@uber-nutrition.cz   +421904765808 Pondělí až pátek 9:00 - 18:00

1) O registraci

"Vyhlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě uber nutrition europe sro a nebudou poskytnuta třetím osobám ani jinak zneužita. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Uber Nutrition Europe sro 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoli zrušit na e-mailové adrese: info@uber-nutrition.sk nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem samotným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni elektronickou poštou - e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží na skladě nebo ne. Pokud zboží není na skladě nebo skladu dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Uděláte-li storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutno uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Objednávku lze vyzvednout týž den, za předpokladu, že objednané zboží je na skladě. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzdvihovat pondělí až pátek od 9:00 do 18:00, mimo tuto dobu po dohodě.

Zboží doručované přepravní balíkovou firmou GLS: 
Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno dle aktuálního ceníku přepravy.
Cena přepravy zahrnuje možnost večerního doručení (volitelně) a telefonické kontaktování zákazníka pro případnou změnu doby či místa doručení.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravovatelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobů dopravy.
Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zjevné při předání

Zboží doručované Českou poštou:

Cena poštovného je dle aktuálního ceníku

Cena nezahrnuje žádné další služby, protože je Slovenská pošta nenabízí. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoli komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Maximální hmotnost jednoho balíku je 25 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravovatelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobů dopravy. Reklamace zásilky je možná pouze při převzetí!

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

4) Záruka

V balíku vždy naleznete daňový doklad. Záruční doba začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovem pět) dní jako náhrada za dobu dopravy.

5) Rozpor s kupní smlouvou - všeobecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavky kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, jestliže kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím k okolnostem prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dnů od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Je-li vrácené zboží poškozeno pouze částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací pouze takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování Služeb, pokud s jejich plněním bylo s jeho souhlasem zahájeno před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
poruší-li kupující jejich originální obal,

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Všechny zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vrácení zboží:
  • Připravte zásilku dle popisu níže.
  • Zboží, které budete zasílat zpět na adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.
Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte jej uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka snížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

8) Způsoby úhrady

Všechny způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
platba dopředu - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.
platební karta

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené nebo nefunkční, postupujte podle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodě 6. Obchodních podmínek.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté as náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

O zboží poškozeném během přepravy informujte přes email: info@uber-nutrition.sk

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu - "kontaktní adresa". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicí papír či karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Chybné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy všechny listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato jen řádně vyčištěno. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.